30. jan, 2019

Om livskvalitet, menneskeverd og trygghet.

LIVSKVALITET: Livskvalitet er en subjektiv følelse av velvære. Hva slags kvalitet har jeg på livet mitt? Hva skal til for at jeg skal ha et godt liv?

Opplevelse av livskvalitet varierer fra person til person, og kan være ulik hos samme person i ulike livsfaser. Alle har sin egen oppfatning om hva livskvalitet er for dem, hva som må til for at man kan ha det godt i eget liv. Hvert menneske vet best hva som er best for seg.

Selv om for eksempel helsa ikke er god, kan man oppleve å ha det ganske bra, bare omstendighetene rundt er tilfredsstillende.

MENNESKEVERD: Hva er min verdi som menneske? Hvordan verdsetter jeg meg selv? Hvordan verdsetter andre meg? Hvordan verdsetter jeg andre?

Menneskeverd og livskvalitet er det som hver enkelt av oss trenger for å oppleve livet sitt som rikt, meningsfullt og godt. Det handler blant annet om å få dekket grunnleggende behov, hvordan vi samspiller med andre mennesker (kommunikasjon) og følelse av mestring.

Et høyt menneskeverd karakteriseres av at hvert enkelt menneske er et fritt, tenkende, handlende og skapende vesen, der respekt for det enkelte menneske, trygghet, tillit, vennskap, medmenneskelighet og kjærlighet er viktige stikkord. Det kristne og humanistiske livssynet verdsetter dette, - at livet i seg selv er verdifullt. I Guds øyne er vi alle like verdifulle mennesker. Han elsker hver og en av oss like mye og ønsker at vi skal ha det best mulig i våre liv, på tross av ulike grader av vansker, utfordringer og belastninger. Foran Guds ansikt står vi inne i kjærlighetslyset som omgir Jesus.

TRYGGHET: Å føle trygghet i tilværelsen er et grunnleggende menneskelig behov. Hvis vi har det godt med oss selv, blir vi tryggere og modigere; tryggere som mennesker, tryggere til å våge å være de vi er, tryggere til å våge oss ut på nye utfordringer, tryggere i å være Guds barn. Trygghet gir frimodighet. For å kunne våge noe, trenger man en viss grad av trygghet. Men tryggheten kan også bli ei sovepute, der man luller seg inn fordi det er et godt og behagelig sted å være. Dette er en misforstått trygghet som ikke gir vekst og utvikling. Tryggheten er ment til å puffe oss videre til å våge nye utfordringer i våre liv.

Hva skal til for å oppleve trygghet i min hverdag? Hvordan opplever jeg trygghet og god livskvalitet i min livssituasjon?

Opplevelse av trygghet og god livskvalitet trenger faktorer som:

-          Å ha et sted å bo, tilfredsstillende økonomi og arbeid

-          Familie og venner

-          At noen bryr seg om meg

-          At jeg kan bety noe for noen

-          Å kunne trives sammen med andre mennesker

-          Å kunne ha nære kontaktforhold til andre mennesker

-          Å kunne føle glede, velvære og tilfredshet

-          Positiv oppfatning av seg selv

-          Det å kunne mestre egen livssituasjon på tross av for eksempel sjukdom, stress, sorg, påkjenninger og utfordringer av ulike slag

-          Å kunne ta selvstendige valg i forhold til seg selv og sitt liv

-          Å kunne utnytte og utvikle sine ressurser, talenter, egenskaper

(Jan Kåre Hummelvoll, 1992)

 

 

GRUNNLEGGENDE BEHOV.

Å få dekket grunnleggende behov har betydning for vår livskvalitet:

Maslow’s behovshierarki:

a)       Fysiologiske behov.

-          Mat, vann, luft, varme, aktivitet, hvile, personlig hygiene

-          Behov som er nødvendige å få dekket for at vi skal kunne overleve

b)      Psykiske og sosiale behov.

-          Å oppleve trygghet, kjærlighet, respekt, forståelse, aksept, kontakt med andre, å kunne bestemme over seg selv og sitt eget liv, å bli anerkjent av andre mennesker, forutsigbarhet, stabilitet

-          Behov som er nødvendige å få dekket for at vi skal føle egenverd og respekt

c)       Åndelige behov.

-          Det å tro på noe, finne mening i livet og tilværelsen, finne mening med livet

-          Utvikle våre ressurser, dvs våre sterke sider, evner og anlegg, også skapende evner

-          Å ha noe å tro på gir ofte en livstrygghet

-          Behov som er nødvendige å få dekket for bl a å oppleve mestring, håp og trygghet.

Dersom de grunnleggende behovene blir tilfredsstilt, vil det bedre opplevelsen av livskvalitet, mens det å ikke få tilfredsstilt disse behovene vil påvirke opplevelsen av livskvalitet negativt og gi større utrygghet.

 

MESTRING.

Mestring vil si å klare noe, kunne noe. Jeg mestrer = jeg kan.

Å oppleve mestring gir økt egenverd som menneske, bedre selvfølelse, bedre livskvalitet, en følelse av mening med livet, og økt trygghet.

Mestring i forhold til seg selv:

-          egenomsorg, å kunne ta vare på seg selv

-          at man kan takle sin indre verden med alle tanker og følelser

I forhold til andre:

-          å kunne kommunisere med andre

-          å kunne oppleve samhørighet med andre mennesker

-          føle glede ved å være sammen med andre mennesker

I forhold til dagliglivet:

-          bolig, økonomi, jobb, handle/gjøre innkjøp, ta buss, husarbeid, hobbier, aktiviteter i og utenfor hjemmet mm..

 

 

KOMMUNIKASJON.

Kommunikasjon er samspill mellom mennesker og er en tosidig prosess, der begge parter deltar. Det å møte og forholde seg til andre mennesker er nesten umulig å unngå. Kommunikasjon er «nøkkelen» til hvordan alle forhold mellom mennesker utvikler seg, både gode og dårlige, - også misforståelser og konflikter.

Holdningene og verdiene våre vil også påvirke hvordan vi kommuniserer med andre, både verbalt og non-verbalt.

Verbal kommunikasjon = det du sier med ord.

Non-verbal kommunikasjon = det du sier med kroppsspråket ditt.

-          Uttrykker følelser, holdninger og hvordan du har det inni deg

-          Er vanskelig å kontrollere

-          Viser seg i ansiktsuttrykk, mimikk, kroppsholdning, øyekontakt, tonefall, stemmebruk

-          Gjennom non-verbal kommunikasjon kan man altså sende ut signaler som sier noe annet enn det man sier med ord, og som den andre parten oppfatter

-          80% av all kommunikasjon som blir oppfattet av motparten er den non-verbale.

God kommunikasjon: For å oppnå god kommunikasjon er det en fordel at man er ekte og ærlig. Det vil også være en trygghetsfaktor i forhold til å kunne tørre å åpne seg for andre mennesker. Ros, smil, å vise ekte interesse, gi hyggelige og ærlige kommentarer, vise vennlighet og hjelpsomhet er positiv kommunikasjon, som får den andre til å føle økt selvrespekt, økt menneskeverd, økt trygghet og bedre livskvalitet.

-------------

Gud setter menneskeverd veldig høyt. Han vil følge oss på livsveien, uansett hvordan vi har det med oss selv, med andre, om vi er oppe eller nede, - fysisk, psykisk, sosialt eller åndelig. Gud elsker oss med guddommelig kjærlighet og omsorg, fordi vi er hans barn. Han viser oss respekt, anerkjennelse og gir oss veiledning på veien. I Guds øyne er vi alle like verdifulle som mennesker. Han ønsker at vi skal finne trygghet i Hans omsorg og kjærlighet til oss og stole på Han. Gud er med i alt som skjer.

 

Fornøyd eller misfornøyd med tilværelsen….??  Er omstendighetene rundt oss slik at vi kan si at vi har det ganske ok og kan si at vi har bra livskvalitet? Kan vi til en viss grad aktivt selv påvirke vår livssituasjon?

 

Livskvalitet, bedre egen livskvalitet??

Trygghet, trygghet hos Gud, trygghet i Gud. Trygghet i meg selv.

Trygghet til å våge, trygghet til å våge nye utfordringer, trygghet til å mestre det jeg synes er vanskelig, fordi jeg er trygg i Gud. Gud er med. Gud gir meg styrke..

                                                                                                             

Hilsen Eli.

Guds fred!                 

                                                                       ***